Objectius

El marc concret de l’activitat dels integrants del grup –l’àrea de Botànica a la Facultat de Farmàcia de a UB- permet aplicar i avaluar les propostes que generi el grup d’innovació en el context de tres ensenyaments (Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica) amb plans d’estudis ja reformats però sotmesos a la nova remodelació que impliquen les directrius de l’EEES. Aquest marc defineix les necessitats d’innovació i de recerca pedagògica que caldrà desenvolupar en els propers anys i que constitueixen bona part dels objectius principals que proposa el nostre grup:

1) Evolució de l’activitat docent cap:

1.a) als nous paradigmes d’educació superior centrada en l’aprenentatge autònom, el treball col·laboratiu i en l’avaluació continuada i

1.b) a la introducció d’objectius docents basats en l’assoliment de competències que facin possible la mobilització dels coneixements a través d’habilitats i actituds adequades a un professional de la societat del S. XXI.

2) Implementació i explotació de noves eines i recursos de les TICs en l’ensenyament presencial i no presencial i producció dels materials docents requerits.

3) Estudiar el potencial i possibilitats de noves modalitats d’ensenyament-aprenentatge basades en la semipresencialitat.

En el marc d’aquests objectius generals, el GIBAF els planteja com a línies a prioritzar i objectius concrets per al trienni 2019-2021. De forma sintètica ens proposem els següents:

 1. Continuar amb el procés de disponibilitat dels materials docents en Accés Obert a OMADO [codi A3 del catàleg de línies del RIMDA] Es coneix com Accés Obert (o Open Access) la disponibilitat lliure a Internet dels recursos de caràcter acadèmic o científic, que permet a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir i imprimir el text complet dels documents OMADO (Objectes i MAterials DOcents) és el repositori cooperatiu que conté la col·lecció de documents i material docent digitals publicats per professors de la Universitat de Barcelona resultants de la seva activitat docent. La finalitat d’aquesta proposta del GIBAF és augmentar la visibilitat i la difusió dels materials docents, tot contribuint a la innovació educativa, d’una banda, i a l’accés lliure al coneixement, de l’altra.
 2. Explotació de les pròpies dades acadèmiques a través del Learning Analytics  – [codis C1 i F del catàleg de línies del RIMDA] Des de fa pocs anys sembla imprescindible mesurar, recollir i analitzar millor les dades provinents del procés d’aprenentatge (resultats d’enquestes de satisfacció, resultats de l’enquesta institucional, resultats de l’avaluació i observacions personals del comportament de l’estudiant a l’aula, etc.) i també les dades extretes del. Però és evident que, a més, en un entorn virtual d’aprenentatge, Campusvirtual-UB) on totes les accions realitzades a l’aula s’enregistren. Per tant aquesta explotació pot esdevenir una eina essencial per a la presa de decisions dels estudiants, docents i, òbviament, la institució en general. El conegut com Learning Analytics (LA) o Educational Data Mining engloben eines i mètodes per recollir, emmagatzemar, explorar i analitzar grans conjunts de dades de l’àmbit educatiu per entendre millor l’estudiant, avaluar el seu progrés i els entorns en què aprèn,  predir models per identificar el risc de fracàs, d’abandonament i identificar patrons de fidelització dels estudiants i, també, per donar un feedback adequat a l’estudiant en relació al seu procés d’aprenentatge. En el nostre cas, els resultats de l’anàlisi de les dades recollides en el procés d’aprenentatge ha d’ajudar a dirigir el mateix procés d’aprenentatge fent prediccions del rendiment dels estudiants i diagnosticant patrons motivacionals. Secundàriament també pot ser una bona eina per la detecció de comportaments no desitjats dels alumnes i la millora de la comunicació professor-estudiant.
 3. Foment del mesurament de l’aprenentatge [codi C1 del catàleg de línies del RIMDA] L’enfocament creixent en la necessitat de comprovar el progrés de l’aprenentatge i l’adquisició d’habilitats tant per part de l’estudiantat com del professorat, ha portat al GIBAF a proposar sistemes de gestió de l’aprenentatge  encarats a l’anàlisi i visualització de les dades d’aprenentatge. Aquestes accions són fonamentals per corregir mancances i observar en primera persona el progrés i els èxits d’aprenentatge. Els qüestionaris autoavaluatius, són de fa temps una eina bàsica utilitzada pel GIBAF per al mesurament de de  les analítiques d’aprenentatge, tot avaluant, a al vegada, els factors que afecten l’èxit de l’estudiant dins una determinada assignatura.
 4. Promoció de  l’Aprenentatge-Servei com a estratègia d’aprenentatge compromesa  [codi E4 del catàleg de línies del RIMDA] L’Aprenentatge-Servei (més conegut com APS) és una activitat educativa que combina l’aprenentatge i el servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els estudiants aprenen responsablement treballant sobre alguna necessitat/deficiència/millora reals de l’entorn més proper. El GIBAF creu que és un instrument que permet integrar l’aprenentatge de continguts, competències, habilitats i valors, a partir, sempre, de la pràctica reflexiva. Així, el nostre grup d’innovació, pretén, a través dels materials creats pels propis estudiants a partir de projectes PID, formar professionals socialment responsables tot implicant els processos d’ensenyament-aprenentatge a l’entorn social més pròxim.
 5. Aprenentatge mòbil i aprenentatge en entorns virtuals [codi A1 i A7 del catàleg de línies del RIMDA] Des de fa més de 15 anys l’equip ha estat a la vanguardia en la utilització d’eines i recursos d’aprenentatge lligats al m-learning i a l’e-learning a través de les plataformes LMS. Fruit d’aquesta experiència és el fet que des de fa més de 12 anys el coordinador del grup imparteix cursos de formació relacionat amb estratègies i el bon ús metodològic d’aquestes tecnologies.
 6. Potenciació de la tutoria i la mentoria [codis E6 del catàleg de línies del RIMDA] El coordinador del grup d’innovació docent del GIBAF també és, des de fa més de 12 anys, el coordinadors del Pla d’acció tutorial de l’ensenyament de Farmàcia a la UB. És per això, que el grup també aposta per l’acció tutorial per a la millora dels aprenentatges tot intentar resoldre les necessitats de l’alumnat.
 7. Recerca en docència universitària [codis C4, C6 i E2 i  del catàleg de línies del RIMDA] El GIBAF ha fet un esforç per fer un salt qualitatiu i treballar en recerca en docència universitària. Ho ha fet en l’àmbit de la docència semipresencial i amb tres projectes REDICE per a les fases previstes (2013-2014, 2014-2015 i 2016-2017). Durant el 2018 s’ha demanat un quart projecte sobre l’evolució de l’avaluació dins de la facultat i, complementàriament, en altres facultats del mateix àmbit a l’estat espanyol.
 8. Noves metodologies actives per a l’aprenentatge. [codis A7 i E8  del catàleg de línies del RIMDA] El GIBAF a través dels PIDs passats i futurs vol apostar de manera ferma per metodologies més actives dins el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta iniciativa pretén ser gradual per anar complementant les classes magistrals amb altres metodologies com l’aula inversa (Flipped Classroom) o l’aprenentatge significatiu fora de l’aula presencialment o bé a través de les xarxes socials col·laboratives.
 9. Continuïtat en la col·laboració institucional  El GIBAF ha col·laborat amb el Vicerectorat de Política Docent (en les diverses denominacions) en els darrers sis anys, en especial pel que fa a la modalitat d’ensenyament-aprenentatge semipresencial. D’altra banda, en el marc del conveni UB-Col·legi de Farmacèutics, el GIBAF fa cinc anys que presenta propostes de cursos de formació. Per al proper trienni es preveu continuar aquestes col·laboracions. El 2015 es va iniciar una col·laboració amb el Vicerectorat de Relacions institucionals i Cultura per tal d’assessorar al incorporació al Museu Virtual UB una col·lecció de 65 espècies del Jardí històric que actualment encara continua.
 10. Col·laboració en xarxa amb altres Grups d’Innovació Docent El GIBAF ha col·laborat activament en dos projectes (MQD i REDICE) del grup TransEdu (Grup transversal d’innovació docent sobre aprenentatge autònom), bàsicament aportant casos que s’han inclòs en  una xarxa per a la formació amb la creació d’un dipòsit digital i identificació de bones pràctiques en el seu ús. Amb la voluntat d’augmentar la transversalitat, el GIBAF preveu en funció dels projectes actius, continuar la col·laboració amb aquest grup.
 11. Difusió institucional del GIBAF (2016-2019) Vetllar per continuar visualitzant l’activitat del GIBAF, com fins ara, a diversos nivells institucionals: UB (memòria acadèmica i notícies-web UB), Facultat de Farmàcia (memòria acadèmica i noticies-web Facultat de Farmàcia), blog del CRAI-Farmàcia, web Col·legi Oficial del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
   
 12. Contribució del GIBAF a la divulgació de la innovació docent  Des de fa anys, el GIBAF presenta contribucions a congressos internacionals de docència, com ara CIDUI, EDUSFARM o EDUTEC i d’altres més locals, com les Trobades de Professorat de Ciències de la Salut. Caldrà determinar en el futur bienni 2019-2020 la participació del GIBAF en funció dels projectes aleshores en curs. Com es habitual, es preveu per l’actual trienni 2016-2019 continuar publicant els resultats (actes dels congressos, Dipòsit digital-UB, revistes especialitzades, capítols de llibres).
 13. Difusió de les accions d’innovació i millora docent a INNOVADOC  Des del 2013 el GIBAF ha publicat a la col·lecció INNOVADOC, que forma part de les col·leccions del Dipòsit Digital UB i conté documents de difusió de les accions d’innovació i millora docent del professorat de la Universitat de Barcelona implicat en projectes i/o grups d’innovació docent. El GIBAF es proposa en el proper trienni continuar amb la publicació dels informes finals dels projectes d’innovació docent en aquesta col·lecció com acció de difusió de les seves accions d’innovació i millora docent.
 14. Manteniment actualitzat del blog gibaf.org  El blog, iniciat al juliol del 2012, inclou informació actualitzada sobre les activitats del GIBAF (projectes, comunicacions, publicacions, premis, etc.) així com un apartat de notícies. És un espai que permet visualitzar la tasca del GIBAF, com ho demostra que les notícies han tingut un total de més de 45.000 visualitzacions en dos anys i mig. En el proper trienni es preveu mantenir actualitzat el blog en tots els seus apartats.
 15. Petició i desenvolupament de Projectes d’Innovació Docent  El GIBAF ha participat des del 2006 de forma ininterrompuda en totes les convocatòries de PID, amb un total de 17 concedits. Per al 2019 es preveu desenvolupar el PID concedit «Innovació en l’ambientalització curricular de la Botànica en el grau de Farmàcia: Jardins per a la Salut» com a continuïtat del projecte «Jardins per a la salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica». Es preveu continuar demanat nous PID d’acord amb els objectius del GIBAF per aquest trienni.
 16. Acreditació del GIBAF com a GIDC (2019-2021) [codi D del catàleg de línies del RIMDA] Preparar la documentació i sol·licitar l’acreditació (gener-febrer 2019) per tal d’obtenir el reconeixement com a Grup consolidat del trienni 2019-2021.