Presentació

El Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF), va néixer el 2004 per iniciativa de cinc professors de l’àrea de Botànica de l’aleshores Facultat de Farmàcia, com a resposta a una crida feta des del Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat de Barcelona (UB) per a estructurar i reconèixer el professorat implicat en innovació docent.

Els objectius inicialment plantejats al GIBAF encara són vigents, i se centren  en la innovació en noves metodologies d’aprenentatge, en la introducció de recursos docents i digitals i en el disseny de noves eines d’avaluació.

L’entorn acadèmic i la realitat universitària han canviat força en els disset anys d’existència del GIBAF, i ha calgut anar-se adaptant. Així el 2006 vam demanar  el reconeixement de la UB com a Grup d’Innovació Consolidat, que hem anat renovant fins al 2021. Des d’un bon començament, vàrem concórrer, amb força èxit, a les convocatòries anuals de Projectes d’Innovació Docent (PID) de la UB, amb un total de 18 projectes resolts favorablement dins l’equip. Un altre aspecte remarcable ha estat la voluntat de difondre els resultats de les nostres experiències d’innovació i docent, que tot i ser centrades en el nostre àmbit de coneixement, sovint eren transferibles a altres àrees. Per aquest motiu, el GIBAF ha tingut una presència important en les diferents edicions de les Trobades de Professors de Ciències de la Salut, del Congrés  Internacional de Docència Universitària i Innovació -CIDUI, el  Congrés  Internacionals d’Educació Superior en Ciències Farmacèutiques-EdusFarm,  i el Congrés Internacional-EDUTEC, entre d’altres. També hem tingut especial cura en la publicació de les nostres experiències en revistes, articles de llibre, llibres o en les corresponents variants en  format electrònic, totes recollides en aquest blog.

El reconeixement que ha tingut el GIBAF ha estat, al llarg d’aquest temps, important. En primer lloc pels  projectes concedits i  per les dues distincions en l’àmbit internacional rebudes (EdusFarm 2008 i  2010). En segon lloc,  per rebre el màxim guardó de la Generalitat de Catalunya el 2009 amb el Premi Vicens Vives a la qualitat docent universitària, en la modalitat col·lectiva, i per segon cop el 2014 en la modalitat individual al coordinador del GIBAF.

L’aprenentatge-servei també ha estat un dels eixos més treballats en aquests anys, i en remarquen la publicació de part dels resultats d’un PID,  amb la web del Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de la nostra universitat, en col·laboració amb altres unitats (OSSMA, Manteniment, Museu Virtual). En aquesta línia, afegit el darrer PID sobre el Jardí de la nostra facultat com a nou espai d’aprenentatge.

En l’àmbit de la recerca, el sexenni (2011-2017), el GIBAF  va dur a terme un estudi sobre docència semipresencial universitària en tres fases a diferents nivells i graus de concreció: en l’àmbit de les 21 universitats que configuren la Xarxa Vives d’Universitats, les 12 integrades en el Sistema Universitari català i dins la mateixa UB. Com a conseqüència, es van dur a terme tres projectes REDICE en ja conclosos i amb tots els resultats publicats. Amb un altre a projecte REDICE (2018-2019), ja finalitzat sobre de l’evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia des de  la implantació de l’EEES (2009-2019),  recentment ens ha estat concedit el nou projecte REDICE-2020 sobre COVID19 com a motor de canvi en el redisseny de la Botànica en l’àmbit de la Xarxa Vives d’Universitats.

Joan Simon
Coordinador del GIBAF