Presentació

El Grup d’Innovació Docent de Botànica aplicada a les Ciències Farmacèutiques (GIBAF), va néixer el 2004 per iniciativa de cinc professors de l’àrea de Botànica de l’aleshores Facultat de Farmàcia, com a resposta a una crida feta des del Vicerectorat de Política Acadèmica de la Universitat de Barcelona (UB) per a estructurar i reconèixer el professorat implicat en innovació docent.

Els objectius inicialment plantejats al GIBAF encara són vigents, i se centren  en la innovació en noves metodologies d’aprenentatge, en la introducció de recursos docents i digitals i en el disseny de noves eines d’avaluació.

L’entorn acadèmic i la realitat universitària han canviat força en els divuit anys d’existència del GIBAF, i ha calgut anar-se adaptant. Així el 2006 vam demanar  el reconeixement de la UB com a Grup d’Innovació Consolidat, que hem anat renovant actualment fins al 2024. Des d’un bon començament, vàrem concórrer, amb força èxit, a les convocatòries anuals de Projectes d’Innovació Docent (PID) de la UB, amb un total de 19 projectes resolts favorablement dins l’equip. Un altre aspecte remarcable ha estat la voluntat de difondre els resultats de les nostres experiències d’innovació i docent, que tot i ser centrades en el nostre àmbit de coneixement, sovint eren transferibles a altres àrees. Per aquest motiu, el GIBAF ha tingut una presència important en les diferents edicions de les Trobades de Professors de Ciències de la Salut, del Congrés  Internacional de Docència Universitària i Innovació -CIDUI, el  Congrés  Internacionals d’Educació Superior en Ciències Farmacèutiques-EdusFarm, i el Congrés Internacional-EDUTEC, entre d’altres. També hem tingut especial cura en la publicació de les nostres experiències en revistes, articles de llibre, llibres o en les corresponents variants en  format electrònic, totes recollides en aquest blog.

El reconeixement que ha tingut el GIBAF ha estat, al llarg d’aquest temps, considerable. En primer lloc, pels  projectes concedits i  per les dues distincions en l’àmbit internacional rebudes (EdusFarm 2008 i  2010). En segon lloc,  per rebre el màxim guardó de la Generalitat de Catalunya el 2009 amb el Premi Vicens Vives a la qualitat docent universitària, en la modalitat col·lectiva, i per segon cop el 2014 en la modalitat individual al coordinador del GIBAF.

L’aprenentatge-servei també ha estat un dels eixos més treballats en aquests anys, i en remarquen la publicació de part dels resultats d’un PID,  amb la web del Jardí Ferran Soldevila de l’edifici històric de la nostra universitat, en col·laboració amb altres unitats (OSSMA, Manteniment, Museu Virtual). En aquesta línia, cal afegir l’empenta que ha rebut  el Jardí de la nostra facultat com a nou espai d’aprenentatge, amb un PID, un vídeo i la creació d’un nou espai amb plantes medicinals.

En l’àmbit de la recerca, el sexenni (2011-2017), el GIBAF  va dur a terme un estudi sobre docència semipresencial universitària en tres fases a diferents nivells i graus de concreció: en l’àmbit de les 21 universitats que configuren la Xarxa Vives d’Universitats, les 12 integrades en el Sistema Universitari català i dins la mateixa UB. Com a conseqüència, es van dur a terme tres projectes REDICE en ja conclosos i amb tots els resultats publicats. Amb un altre a projecte REDICE (2018-2019), ja finalitzat sobre de l’evolució del sistema avaluatiu al Grau de Farmàcia des de  la implantació de l’EEES (2009-2019). El darrer REDICE-2020 sobre COVID19 com a motor de canvi en el redisseny de la Botànica en l’àmbit de la Xarxa Vives d’Universitats ha estat finalitzat recentment, i feliçment conclòs amb una jornada d’innovació docent en Botànica amb la participació de 13 universitats de la Xarxa Vives el desembre del 2021.

Enguany el GIBAF compleix 18 anys. És obligat posar el retrovisor per fer una breu repassada. Quan l’any 2004 vam presentar la documentació per ser reconeguts com a Grup d’Innovació Docent, poc ens pensàvem en el recorregut que tindríem anys a venir. En aquests divuit anys, ens hem anat consolidant, com ho demostren els 28 projectes atorgats i finalitzats, les 74 comunicacions a jornades i congressos, les 82 publicacions i les 9 distincions institucionals rebudes.

L’activitat del GIBAF ha estat degudament documentada a través del nostre blog, que enguany fa onze anys, amb un total de 210 notícies que permeten seguir i visualitzar les iniciatives dutes a terme i els resultats. Remarquem, finalment, que durant aquest temps, més de 4500 estudiants han participat -i creiem que beneficiat i fins i tot gaudit- de les múltiples activitats impulsades pel GIBAF en diverses assignatures troncals o optatives. I encara ens queda corda com a mínim per 3 anys més en haver-nos concedit recentment el reconeixement com a GIDC de la UB pel trienni 2022-2024. Seguim….

Joan Simon
Coordinador del GIBAF

juny del 2022